RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘Fundusz inwestycyjny’

Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych

07 cze

Fundusze inwestycyjne łączą oszczędności indywidualnych inwestorów we wspólny fundusz zarządzany przez towarzystwo zarządzania aktywami (Assets Management). Obrót emitowanymi przez fundusze instrumentami zalicza się do regulowanego obrotu kapitałowego, co powoduje nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego i podnosi bezpieczeństwo inwestorów.

shutterstock_178078835Ze względu na sposób pozyskiwania kapitału fundusze te dzieli się na:
- otwarte fundusze inwestycyjne (OFI) – emitujące na rynku pierwotnym umarzalne na żądanie właściciela jednostki uczestnictwa, niezbywalne na wtórnych rynkach finansowych,
- zamknięte fundusze inwestycyjne (ZFI) – emitujące na rynku pierwotnym certyfikaty inwestycyjne, zbywalne na wtórnych rynkach finansowych,
- mieszane fundusze inwestycyjne (MFI) – emitujące zbywalne na rynkach wtórnych certyfikaty inwestycyjne, umarzane przez fundusze na żadanie inwestora w stałych, znanych z góry terminach, np. raz w roku.

Ze względu na bieżący charakter zobowiązań otwartego funduszu inwestycyjnego względem swoich uczestników, może on inwestować jedynie w relatywnie płynne instrumenty, zbywalne na rynkach finansowych. Rodzaj i struktura tych inwestycji jest deklarowana w statutach tych funduszy i znana inwestorom.

Z tego punktu widzenia wyróżniamy następujące ich grupy:
- fundusze akcyjne
- fundusze zrównoważone (do 50% akcji)
- fundusze stabilnego wzrostu (do 20% akcji)
- fundusze papierów dłużnych
- fundusze rynku pieniężnego
- fundusze inwestycji zagranicznych
- fundusze funduszy (fundusze inwestujące w inne fundusze)

Aktywa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych są rejestrowane przez agenta transferowego, którym może być uwiarygodniona spółka akcyjna. Jednostki uczestnictwa są dystrybuowane w sieci bankowych punktów obsługi klienta lub sieci domów maklerskich, z którymi odpowiednie umowy podpisało towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Fundusz inwestycyjny